Nurkowanie w Polsce

nurek

W naszym kraju powsta??o wiele szk???? i instytucji publicznych oraz niepublicznych, kt??re oferuj? zyskuj?ce na popularno??ci kursy nauki nurkowania. Rozw??j tego biznesu wynika z faktu, ??e coraz wi?cej Polak??w wyje??d??a na wakacje za granic? do ciep??ych kraj??w, kt??re z kolei w swojej ofercie maj? r??wnie?? mo??liwo??? nurkowania w ciep??ych morzach i oceanach, by obejrze? chocia??by cudowne rafy koralowe lub ?pozwiedza?? wraki statk??w.

Wiele jest rozwi?za?? dla os??b, kt??re chcia??yby nauczy? si? nurkowania. Wi?kszo??? szk???? proponuje kursy podstawowe, z zakresu zak??adania, sk??adania sprz?tu i jego konfiguracji, sprawdzenia p??ywalno??ci, techniki poprawnego oddychania z butl?. Ponadto, istniej? tak??e kursy dla bardziej zaawansowanych os??b zainteresowanych chocia??by nurkowaniem w jaskiniach.

31.07.2012. 11:01

Czy nurkowanie jest niebezpieczne?

podwodny swiat

Nurkowanie mo??e dostarczy? wielu niezwyk??ych wra??e??. Dlatego zyskuje ono coraz wi?ksz? popularno???. Warto jednak pami?ta?, ??e aby nurkowanie by??o bezpieczne nale??y przestrzega? pewnych zasad. W przeciwnym razie mo??e stanowi? ono zagro??enie dla zdrowia a nawet ??ycia nurka. Niestety wiele os??b zapomina o ich przestrzeganiu. Zdarza si? to nawet do??wiadczonym nurkom.

Dlatego chc?c bezpiecznie nurkowa? najlepiej robi? to w towarzystwie innych os??b. W grupie jest bowiem ??atwiej unikn?? b???d??w, a w sytuacji jakiego?? zagro??enia mo??na liczy? na wsparcie innych. Poza tym warto zapozna? si? z charakterystyk? danego akwenu. Przestrzegaj?c tych i innych zasad sprawi, ??e nurkowanie nie b?dzie stanowi??o zagro??enia.

22.05.2012. 17:00

Nauka nurkowania w naszym kraju

W naszym kraju powsta??o wiele szk???? i instytucji publicznych oraz niepublicznych, kt??re oferuj? zyskuj?ce na popularno??ci kursy nauki nurkowania. Rozw??j tego biznesu wynika z faktu, ??e coraz wi?cej Polak??w wyje??d??a na wakacje za granic? do ciep??ych kraj??w, kt??re z kolei w swojej ofercie maj? r??wnie?? mo??liwo??? nurkowania w ciep??ych morzach i oceanach, by obejrze? chocia??by cudowne rafy koralowe lub ?pozwiedza?? wraki statk??w.

Wiele jest rozwi?za?? dla os??b, kt??re chcia??yby nauczy? si? nurkowania. Wi?kszo??? szk???? proponuje kursy podstawowe, z zakresu zak??adania, sk??adania sprz?tu i jego konfiguracji, sprawdzenia p??ywalno??ci, techniki poprawnego oddychania z butl?. Ponadto, istniej? tak??e kursy dla bardziej zaawansowanych os??b zainteresowanych chocia??by nurkowaniem w jaskiniach.

14.05.2012. 09:17

Techniki nurkowania

Techniki nurkowania s? bardzo r????ne w zale??no??ci od naszych preferencji, umiej?tno??ci, przygotowania jakie zdob?dziemy oraz zasobno??ci naszych portfeli. W??r??d najbardziej znanych jest nurkowanie z rurk?, czyli snorkeling, free diving, czyli nurkowanie swobodne oraz nurkowanie z butl?.

Nurkowanie z rurk? charakteryzuj? si? tym, ??e nurek p??ywaj?c blisko powierzchni wody u??ywa maski, fajki, p??etw, by poobserwowa? ??wiat podwodny z bliska. Natomiast p??ywaj?c z butl? mo??emy odbywa? podwodne podr????e w ni??sze partie r????nych zbiornik??w wodnych (jezior, m??rz i ocean??w). Pr??cz butli wype??nionej powietrzem wykorzystujemy skafander, p??etwy, mask?, fajk? oraz sprz?t pomocniczy. Free diving, jak sama nazwa wskazuje, jest to nurkowanie swobodne, podczas kt??rego wykorzystujemy podstawowy sprz?t, czyli p??etwy i mask?.

23.04.2012. 16:22

Odwiedzam